Pushkar 13

Offbeat Pushkar: Varaha Temple, Budha Pushkar, Savitri Temple, & Pink Floyd

Interesting offbeat things to do in Pushkar beyond the lake & Brahma temple, including Varaha Temple, Savitri Temple Ropeway, & Budha Pushkar (Old Pushkar).